روش خطوط مشخصه

روش خطوط مشخصه‌ی تنش روشی ساده و جذاب است برای حل مسائل تعادل خمیری در محیط‌های خاکی. فرض بر آن است که بخشی از محیط در اثر بارگذاری به مرحله‌ی گسیختگی رسیده است و با محاسبه‌ی میدان تنش حاکم، بار گسیختگی برآورد خواهد شد. روش خطوط مشخصه‌ی تنش گاهی مقدار دقیق بار گسیختگی را بدست می‌دهد، گاهی مقداری بسیار نزدیک به آن و گاهی نیز حدی پایین برای آن. در صورتی‌که حدود بالا و پایین بار گسیختگی هر دو موجود باشد، تخمین مقدار دقیق آن ساده‌تر خواهد بود. برنامه‌ی (SLM) به منظور برآورد ظرفیت باربری پی

                                
    روش خطوط مشخصه‌ی تنش روشی ساده و جذاب است برای حل مسائل تعادل خمیری در محیط‌های خاکی. فرض بر آن است که بخشی از محیط در اثر بارگذاری به مرحله‌ی گسیختگی رسیده است و با محاسبه‌ی میدان تنش حاکم، بار گسیختگی برآورد خواهد شد. روش خطوط مشخصه‌ی تنش گاهی مقدار دقیق بار گسیختگی را بدست می‌دهد، گاهی مقداری بسیار نزدیک به آن و گاهی نیز حدی پایین برای آن. در صورتی‌که حدود بالا و پایین بار گسیختگی هر دو موجود باشد، تخمین مقدار دقیق آن ساده‌تر خواهد بود. برنامه‌ی (SLM) به منظور برآورد ظرفیت باربری پی سطحی با استفاده از روش خطوط مشخصه‌ی تنش نگاشته شده است. این برنامه‌ی ساده طی سه مرحله چنان تنظیم شده است که بتواند:
    1- ظرفیت باربری استاتیکی و لرزه‌ای پی نواری متکی بر زمین افقی را برآورد کند؛
    2- اثر زاویه‌ی تمایل فشار تماس میان پی و خاک را ملحوظ کند؛
    3- ظرفیت باربری استاتیکی و لرزه‌ای پی نواری متکی بر شیب بی‌نهایت و مجاور شیروانی را برآورد کند؛
    اکنون دنبال آن هستیم تا ان‌شاءالله، برنامه‌ی SLM را توسعه دهیم، مسائل کاربردی جدیدتری را با روش خطوط مشخصه‌ی تنش حل کنیم و همچنین روی مبانی نظری این روش تمرکز بیشتری بیابیم.
   

                

© Mohsen Kamalian