گالری
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر مهدی پنجی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ شهریور 1392.جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر مهدی پنجی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ شهریور 1392.

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر میثم فدایی؛ پژوهشگاه؛ خرداد 1392.جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر میثم فدایی؛ پژوهشگاه؛ خرداد 1392.

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر ایمان عشایری؛ پژوهشگاه؛ مهر 1389.جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر ایمان عشایری؛ پژوهشگاه؛ مهر 1389.

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر محمد خندان؛ پژوهشگاه؛ فروردین 1390.جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر محمد خندان؛ پژوهشگاه؛ فروردین 1390.

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر مبین افضلی‌نژاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ 1391.جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر مبین افضلی‌نژاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ 1391.

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر جعفر نجفی‌زاده؛ پژوهشگاه؛ 17 اسفند 1393.جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر جعفر نجفی‌زاده؛ پژوهشگاه؛ 17 اسفند 1393.

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر عبدالله سهرابی بیدار؛ پژوهشگاه؛ 21 اردیبهشت 1387.جلسه دفاع از رساله دکتری آقای دکتر عبدالله سهرابی بیدار؛ پژوهشگاه؛ 21 اردیبهشت 1387.

جلسه‌ی دفاع از رساله کارشناسی ارشد آقای مهندس سمیر اوستاخ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد؛ 29 بهمن 1388جلسه‌ی دفاع از رساله کارشناسی ارشد آقای مهندس سمیر اوستاخ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد؛ 29 بهمن 1388

© Mohsen Kamalian