مدل‌های رفتاری در خاک؛ برنامه درسی

  
منابع  
    کتاب اسپنسر (
Ch8)    
    کتاب چن (CH3)
یادداشتها
    درس 1: یادآوری مکانیک محیط پیوسته 
    درس 2: الاستیسیته اسپنسر (
اینجا) و (اینجا

    درس 3: الاستیسیته چن (1) (اینجا)
       


© Mohsen Kamalian