سابقه تدریس
   
       سال تحصیلی / ترم / نام درس / محل / مقطع     
    • 96-95؛ دوم؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک)
    • 96-95؛ دوم؛ مکانیک محیط‌های پیوسته؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک) 
    • 96-95؛ دوم؛ تئوری الاستیسیته؛ پژوهشگاه؛ دکترا 
    • 96-95؛ اول؛ روش اجزاء محدود غیرخطی؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک)
    • 96-95؛ اول؛ مدل‌های رفتاری خاک؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک)
    • 96-95؛ اول؛ مکانیک خاک پیشرفته؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک)
    • 95-94؛ دوم؛ تئوری الاستیسیته؛ پژوهشگاه؛ دکترا 
    • 95-94؛ دوم؛ زبان تخصصی؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک)
    • 95-94؛ دوم؛مکانیک خاک پیشرفته؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک)
    • 95-94؛ اول؛ مکانیک محیط‌های پیوسته؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک) 
    • 95-94؛ اول؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (ژئوتکنیک) 
    • 95-94؛ اول؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزاد - تهران جنوب؛ دکترا (سازه) 
    • 95-94؛ اول؛ روش اجزاء محدود؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد
    • 94-93؛ دوم؛ روش اجزاء محدود؛ دانشگاه صنعتی قم؛ کارشناسی ارشد
    • 94-93؛ اول؛ روش اجزاء محدود؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد
    • 93-92؛ دوم؛ روش اجزاء محدود؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد
    • 93-92؛ اول؛ مکانیک خاک پیشرفته؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد
    • 93-92؛ اول؛ اندر کنش خاک و سازه؛ پژوهشگاه؛ دکترا       
    • 92-91؛ دوم؛ اندر کنش خاک و سازه؛ دانشگاه قم؛ کارشناسی ارشد       
    • 92-91؛ دوم؛ ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ دانشگاه قم؛ دکترا     
    • 92-91؛ دوم؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزاد - علوم و تحقیقات؛ دکترا           
    • 92-91؛ دوم؛ روش اجزاء محدود؛ دانشگاه قم (پردیس)؛ کارشناسی ارشد    
    • 92-91؛ اول؛ روش اجزاء محدود؛ دانشگاه قم (برادران)؛ کارشناسی ارشد       
    • 92-91؛ اول؛ روش اجزاء محدود؛ دانشگاه قم (خواهران)؛ کارشناسی ارشد       
    • 92-91؛ اول؛ مکانیک محیط‌های متخلخل اشباع؛ دانشگاه قم؛ دکترا        
    • 91-90؛ دوم؛ مکانیک محیط‌های پیوسته؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد       
    • 91-90؛ دوم؛ روش اجزاء مرزی؛ پژوهشگاه؛ دکترا      
    • 91-90؛ اول؛ اندرکنش خاک و سازه؛ پژوهشگاه؛ دکترا       
    • 91-90؛ اول؛ روش اجزاء محدود؛ دانشگاه قم؛ کارشناسی ارشد       
    • 90-89؛ دوم؛ مکانیک محیط‌های پیوسته؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد  
    • 90-89؛ اول؛ اندرکنش خاک و سازه؛ پژوهشگاه؛ دکترا    
    • 89-88؛ دوم؛ مکانیک محیط‌های پیوسته؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد  
    • 89-88؛ دوم؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزاد - علوم و تحقیقات؛ دکترا  
    • 89-88؛ اول؛ مکانیک خاک پیشرفته؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد  
    • 89-88؛ اول؛ اندرکنش خاک و سازه؛ پژوهشگاه؛ دکترا
    • 88-87؛ دوم؛ روش اجزای مرزی؛ پژوهشگاه؛ دکترا    
    • 88-87؛ دوم؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزاد - علوم و تحقیقات؛ دکترا  
    • 88-87؛ اول؛ مکانیک خاک پیشرفته؛ پژوهشگاه- کارشناسی ارشد
    • 88-87؛ اول؛ اندرکنش خاک و سازه؛ پژوهشگاه؛ دکترا  
    • 87-86؛ دوم؛ ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ آزاد - اراک؛ کارشناسی ارشد
    • 87-86؛ دوم؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزاد - علوم و تحقیقات؛ دکترا       
    • 87-86؛ اول؛ مکانیک خاک پیشرفته؛ آزاد - اراک؛ کارشناسی ارشد
    • 87-86؛ اول؛ ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ آزاد - علوم و تحقیقات؛ دکترا        
    • 85-84؛ اول؛ ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ پژوهشگاه؛ دکترا        
    • 84-83؛ اول؛ ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ پژوهشگاه؛ دکترا         
    • 83-82؛ دوم؛ ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ پژوهشگاه؛ دکترا  
    • 83-82؛ اول؛ مکانیک محیط‌های متخلخل؛ پژوهشگاه؛ دکترا  
    • 83-82؛ اول؛ روش‌های عددی پیشرفته در خاک؛ پژوهشگاه؛ دکترا   
    • 82-81؛ دوم؛ اندرکنش خاک و سازه؛ پژوهشگاه؛ دکترا    
    • 82-81؛ اول؛ ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد  
    • 82-81؛ اول؛ مکانیک محیط‌های پیوسته؛ تربیت مدرس؛ کارشناسی ارشد
    • 81-80؛ دوم؛ مکانیک محیط‌های متخلخل؛ پژوهشگاه؛ دکترا  
    • 81-80؛ اول؛ مکانیک محیط‌های پیوسته؛ تربیت مدرس؛ کارشناسی ارشد
    • 81-80؛ اول؛ مکانیک خاک پیشرفته؛ پژوهشگاه؛ کارشناسی ارشد
   

© Mohsen Kamalian