مکانیک محیط‌های پیوسته؛ برنامه‌ی درسی

  
منابع  
    کتاب اسپنسر (
Ch2, Ch3, CH4Ch5, Ch6, Ch7, Ch8, Ch9)   
                  
یادداشتها
    درس 1: جبر ماتریسی (
اینجا)
    درس 2: جبر تنسوری (اینجا)

    درس 3: حرکت سینماتیک ذرات مادی (اینجا)
    درس 4: تنش (اینجا
    درس 5: کرنشهای کوچک (1) (اینجا
    درس 6: کرنشهای کوچک (2) (اینجا)
    درس 7: قوانین بقاء (اینجا
    درس 8: مدل رفتاری ارتجاعی (اینجا و اینجا)
    درس 9: مدل رفتاری ارتجاعی خمیری (اینجا) 
    درس 10: کرنشهای بزرگ (اینجا)
   


© Mohsen Kamalian