ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ برنامه‌ی درسی

            
مراجع  
    کتاب وُلف (
اینجا)   
    مقاله روسِت (1977م) (
اینجا)    
    آیین‌نامه (UBC)  ویرایش سال 1997م (
اینجا
    دستورالعمل (TC4) ویرایش سال 1999م (
اینجا)    
    مقاله ریزپهنه‌بندی بم (2005م) (
اینجا
    مقاله ریزپهنه‌بندی قم (2008م) (
اینجا)  
    مقاله مجله صُفه (1386ش) (
اینجا
               
یادداشتها  
    جلسه اول (
اینجا
    جلسه دوم (
اینجا) و (فصل چهارم کتاب بته (ص 120 - 125 و مثال 4.8) اینجا)
    جلسه سوم (
اینجا
    جلسه چهارم (
اینجا)  
    جلسه پنجم (
اینجا)    
    جلسه ششم (
اینجا)    
    جلسه هفتم (
اینجا)      
    جلسه هشتم (
اینجا)     
    جلسه نهم (
اینجا
    جلسه دهم (اینجا
    


© Mohsen Kamalian