کتاب‌ها
                      
بَتِه؛ 1982؛ «روش‌های اجزاء محدود در محاسبات مهندسی». (اینجا)    
 بربیا و دومینگوئز؛ 1998؛ «مقدمه‌ای برروش‌های اجزاء مرزی». (اینجا)      
 دسایی و کریستیان؛ 1977؛ «روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک». (اینجا       
 میس و میس؛ 1999؛ «مکانیک محیط پیوسته برای مهندسین». (اینجا)        
 کرامر؛ 1996؛ «مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای». (اینجا)        
 چن و میزونو؛ 1990؛ «محاسبات غیر خطی در مکانیک خاک». (اینجا)    

© Mohsen Kamalian