طرح‌های کلان پژوهشی
 راهبرد: رفتارشناسي و توسعه روش‌هاي ارزيابي حرکت قوي زمين
 راهبرد: تدوین سامانه‌های نرم‌افزاری چند منظوره
© Mohsen Kamalian