اندر کنش دینامیکی خاک و سازه؛ برنامه‌ی درسی

            
مراجع  
    کتاب وُلف (
اینجا
               
یادداشتها  
    جلسه اول (
اینجا
    جلسه دوم (
اینجا) و (فصل چهارم کتاب بته (ص 120 - 125 و مثال 4.8) اینجا)     
    جلسه سوم (اینجا)      
    جلسه چهارم (
اینجا)      
    جلسه پنجم (
اینجا
    جلسه ششم (
اینجا)  
    جلسه هفتم (
اینجا)  
    جلسه هشتم (
اینجا)   
    جلسه نهم (
اینجا)    
    جلسه دهم (
اینجا)     
    جلسه یازدهم (
اینجا)     
    جلسه دوازدهم (
اینجا
    


© Mohsen Kamalian