مکانیک خاک پیشرفته؛ برنامه‌ی درسی

                
مراجع
  
    کتاب اتکینسون (
اینجا)   
    کتاب لمب و ویدمن (فصل 26) (
اینجا)   
    کتاب سید سید (فصل اول) (
اینجا
                                  
یادداشتها  
    جلسه اول 6/7/92 (
اینجا) (مقدمه شامل نامتغیرهای تنش، آزمایش سه محوری، مسیر تنش)
    جلسه دوم 13/7/92 (
اینجا) (رفتار خاک رس NC در آزمایش سه محوری فشاری استاندارد، تعریف وضعیت بحرانی)
    جلسه سوم 20/7/92 (
اینجا) (تعیین نقطه گسیختگی، سطح روسکو و یکتایی آن) 
    جلسه چهارم 27/7/92 (رفتار خاک رس OC در آزمایش سه محوری فشاری استاندارد، سطح وُرسلی) 
    جلسه پنجم 4/8/92 (
اینجا) (حل تمرین) 
    جلسه ششم 11/8/92 (اینجا) (مسیرهای تنش خاک رس OC در آزمایش سه محوری فشاری استاندارد)
    جلسه هفتم 18/8/92 (
اینجا) (دیواره‌ی الاستیک) 
    جلسه هشتم 25/8/92 (
اینجا) (رفتار خاک غیر چسبنده (ماسه)) 
    جلسه نهم 2/9/92 (
اینجا) (رفتار خاک غیر چسبنده (ماسه))
    جلسه دهم 9/9/92 (
اینجا) (مدل رفتاری کم کلی)© Mohsen Kamalian