پروژ‌ه‌های پژوهشی جاری
 طرح کلان: نرم‌افزار حل مسایل انتشار امواج در محیط چند فازه ...
 طرح کلان: نرم‌افزار حل مسایل پایداری با روش خطوط مشخصه
© Mohsen Kamalian