1385

15. محمد کاظم جعفری، محمد داودی، محسن کمالیان، ابراهیم حق‌شناس، فرج‌الله عسکری، محمدرضا قائمقامیان، اصغر آزادی، هادی گریوانی؛ 1385؛ «مطالعات برآورد خطر و پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای در ساختگاه سایت 3 پارس»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                     
      
  1384

14. محسن کمالیان، محمدکاظم جعفری، محمدرضا قائمقامیان، فرج الله عسکری، علی شفیعی، عبدالله سهرابی، محمدرضا مهدوی‌فر، محمد کشاورزبخشایش، اصغر آزادی؛ 1384؛ «ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک‌لرزه‌ای شهر قم»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. (More
                  
13. محمد کاظم جعفری، کامبد امینی، محمود حسینی، محسن کمالیان؛ 1384؛ «تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور ارتقای ایمنی در برابر خطر زلزله در تهران و تدوین سیاستها و راهبردهای مربوطه در تهیه طرح جامع تهران»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
         
           
  1382

12. محسن کمالیان، محمدکاظم جعفری، محمدرضا قائمقامیان، فرج الله عسکری، علی شفیعی، محمد کشاورزبخشایش، اصغر آزادی؛ 1382؛ «برآورد خطر زلزله و آسیب‌پذیری لرزه‌ای تاسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی شیراز»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                      
11. محمدرضا قائمقامیان، محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان، فرج الله عسکری، علی شفیعی، محمد کشاورزبخشایش، اصغر آزادی؛ 1382؛ «برآورد خطر زلزله و آسیب‌پذیری لرزه‌ای تاسیسات صنعتی ایران‌خودرو»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                             
            
  1381

10. محمد کاظم جعفری، محسن کمالیان، محمدرضا قائمقامیان، محمدرضا مهدویفر، عبدالله سهرابی بیدار؛ 1381؛ «مطالعات برآورد خطر ژئوتکنیک لرزه‌ای مربوط به ساختگاه برج اداری بانک مرکزی»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                  
9. محمد کاظم جعفری، محسن کمالیان، محمدرضا قائمقامیان، محمد کشاورز بخشایش، خشایار پورآذین؛ 1381؛ «مطالعات ژئوفیزیک طرح ساختمان مرکزی صنعت نفت»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                         
      
  1380

8. محمد کاظم جعفری، محسن کمالیان، مهدی زارع، حسین حمزه لو، محمد کشاورز بخشایش؛ 1380؛ «مطالعات پهنه‌بندی خطرات لرزه‌ای وژئوتکنیک لرزه‌ای منطقه عسلویه»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                    
7. محسن کمالیان، محمد کاظم جعفری، عبدالله سهرابی بیدار، محمد کشاورز بخشایش؛ 1380؛ «مطالعات لرزه‌خیزی نیروگاه دماوند»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                                 
            
  1378

6. محمدرضا قائمقامیان، محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان؛ 1378؛ «مطالعات زلزله‌خیزی نیروگاه طبس»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                                   
             
  1377

5. ابراهیم حق شناس، محمد کاظم جعفری، محسن کمالیان، محمد رضا قائمقامیان، خشایار پورآذین؛ 1377؛ «مطالعات زلزله‌خیزی نیروگاه نیشابور»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                     
4. محمدرضا قائمقامیان، محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان، خشایار پورآذین؛ 1377؛ «مطالعات زلزله‌خیزی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                  
3. محمدرضا قائمقامیان، محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان؛ 1377؛ «مطالعات لرزه‌خیزی نیروگاه خوی»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                    
2. محمدکاظم جعفری، محسن کمالیان، محمدرضا قائمقامیان، خشایار پورآذین؛ 1377؛ «مطالعات لرزه‌خیزی نیروگاه فارس»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. 
                               
                    
  1376

1. محمد کاظم جعفری، محسن کمالیان، محمد رضا قائمقامیان؛ 1376؛ «مطالعات لرزه‌خیزی نیروگاه منتظرالقائم»؛ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

© Mohsen Kamalian