ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای

پهنه‌بندی استان‌ها و مناطق بزرگ و همچنین ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهرها و مناطق کوچک، بخشی مهم از طرح جامع کاهش آسیب‌پذیری مناطق لرزه‌خیز و نیز مکمل آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای به شمار می‌رود. منطقه‌ی مورد نظر با نگاه به لرزه‌خیزی سنگ کف، وضعیت لایه‌های تحت‌الارضی و نیز برآورد اثرات ساختگاه، به پهنه‌ها یا ریزپهنه‌های همگن از نقطه نظر پاسخ لرزه‌ای تقسیم می‌شود و در نهایت نقشه‌هایی چون توزیع بیشینه شتاب سطح زمین، بیشینه سرعت سطح زمین، پریودهای طبیعی و دینامیکی، نوع زمین و پتانسیل مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای تولید می‌شود. طی سال‌های گذشته و در قالب تیم مطالعاتی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، مطالعات پهنه‌بندی و ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای را در مناطق و شهرهای بزرگ و کوچک کشور اجرا کرده‌ایم. اکنون در پی آن هستیم تا ضمن ارتقای روش انجام مطالعات، نتایج آن را

                   
    پهنه‌بندی استان‌ها و مناطق بزرگ و همچنین ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهرها و مناطق کوچک، بخشی مهم از طرح جامع کاهش آسیب‌پذیری مناطق لرزه‌خیز و نیز مکمل آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای به شمار می‌رود. منطقه‌ی مورد نظر با نگاه به لرزه‌خیزی سنگ کف، وضعیت لایه‌های تحت‌الارضی و نیز برآورد اثرات ساختگاه، به پهنه‌ها یا ریزپهنه‌های همگن از نقطه نظر پاسخ لرزه‌ای تقسیم می‌شود و در نهایت نقشه‌هایی چون توزیع بیشینه شتاب سطح زمین، بیشینه سرعت سطح زمین، پریودهای طبیعی و دینامیکی، نوع زمین و پتانسیل مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای تولید می‌شود. طی سال‌های گذشته و در قالب تیم مطالعاتی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، مطالعات پهنه‌بندی و ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای را در مناطق و شهرهای بزرگ و کوچک متعددی چون تهران، قم، بوشهر، قشم، عسلویه و ... به اجرا در آوردیم. اکنون در پی آن هستیم تا ضمن ارتقای روش انجام مطالعات، نتایج آن را در تعیین ضوابط کلان ساخت و ساز شهری، از جمله تعیین کاربری اراضی، مورد استفاده قرار دهیم.                
                                                    

               
                                                                    

© Mohsen Kamalian